Diễn đàn Sinh học
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Sinh học - Nơi chia sẻ, giao lưu, học hỏi và ôn luyện kiến thức Sinh học.
Trước hết bạn hãy đăng nhập hoặc đăng kí trước để thuận tiện cho việc sử dụng diễn đàn bạn nhé!!!
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
Top posting users this week


Tổng hợp vài tập di truyền quần thể

Go down

Tổng hợp vài tập di truyền quần thể

Bài gửi  nhoklam on Sat Nov 10, 2012 8:58 am

BÀI TẬP DI TRUYỀN QUẦN THỂ
Bài 1: Một quần thể co: P : 276AA: 230Aa: 414aa
Tần số tương đối của mỗi alen trong quần thể trên là:
a. A = 0,425; a = 0,575 b. A = 0,575; a = 0,425
c. A = 0,4; a = 0,6 d. A = 0,6; a. = 0,4
Bài 2: Một quần thể đã ở trạng thái cân bằng di truyên có tần số của mỗi alen là 0,8D và 0,2d. Biết gen D quy định quả tròn, gen d quy định quả dài, quả bàu dục là tính trạng trung gian. Tỉ lệ kiểu hình của quần thể trên là:
a.64% quả tròn: 16% quả bàu dục: 20%quả dài b.64% quả tròn:32% quả bàu dục:4% quả dài
c.16% quả tròn: 64% quả bàu dục: 20% quả dài d.32% quả tròn: 64% quả bàu dục: 4% quả dài
Bài 3: Cho biết AA: lông đen, Aa: lông xám, aa: lông trắng. Một quần thể 360 cá thể lông đen, 480 cá thể lông xám và 120 cá thể lông trắng. Trong quần thể luôn xảy ra quá trình giao phối tự do. Ở mỗi thế hệ tiếp theo, tỉ lệ các kiểu gen của quần thể sẽ là
a. 39,0625%AA: 46,875%Aa: 14,0625% aa b. 39,0625%AA: 14,0625%Aa: 46,875% aa
c. 46,875%AA: 39,0625%Aa: 14,0625% aa d. 14,0625%AA: 39,0625%Aa: 46,875% aa
Bài 4:Một quần thể có cấu trúc như sau: P: 17,34% AA: 59,32%Aa: 23,34%aa. Trong quần thể trên, sau khi sảy ra 3 thế hệ giao phối ngẫu nhiên thi kết quả nào sau đây không sảy ra ở F3 ?
a. tỉ lệ kiểu gen 22,09%AA: 49,82%Aa: 22,09%aa
b.tần số tương đối của A/a = 6,47/0,53
c. tỉ lệ thể dị hợp giảm và tỉ lệ thể đồng hợp tăng so với P
d. tần số alen A giảm và tần số alen a tăng lên so với p
Bài 5:Trong một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tổng số cá thể là 2000, trong đó có 1755 cá thể mang kiểu hình trội, còn lại là số cá thể mang kiểu hình lặn.
Tỉ lệ các kiểu gen của quần thể nói trên là
a. 0,4225AA: 0,455Aa: 0,1225aa b. 0,5625AA: 0,375Aa: 0,0625aa
c. 0,1225AA: 0,455Aa: 0,4225aa d. 0,0625AA: 0,375Aa: 0,5625aa
Bài 6: Cho 3 quần thể giao phối sau: Quần thể 1: 0,25AA: 0,1Aa: 0,65aa
Quần thể 2: 0,3AA: 0,7aa
Quần thể 3: 0,6Aa: 0,4aa
Kết luận sau đay đúng là:
a. Cả 3 quần thể nói trên đều ở trạng thái cân bằng b. chỉ có quần thể 2 cân bằng
c. chỉ có quần thể 3 cân bằng d. tần số của mỗi alen trong quần thể giông nhau
Bài 7: Một quần thể P: 100% Aa
Sau các thế tự phối, cấu trúc di truyền quần thể ở F3 là:
a. 0,125AA: 0,4375Aa: 0,4375aa b. 0,4375AA: 0,4375Aa: 0,125aa
c. 0,4375AA: 0,125Aa: 0,4375aa d. 0,425AA: 0,125Aa: 0,45aa
Bài 8: Cho biết D-: hoa đỏ, dd: hoa trắng
Cho một quần thể ở thế hệ xuất phát như sau: P: 300DD: 400Dd : 300dd
Sau 3 thế hệ tự phối, tỉ lệ các kiểu hình của quần thể là:
a. 52,5% hoa đỏ: 47,5% hoa trắng b 47,5% hoa đỏ: 52,5% hoa trắng
c. 55% hoa đỏ: 45% hoa trắng d. 45% hoa đỏ: 55% hoa trắng
Bài 9: Ở một quần thể sau khi trải qua 3 thế hệ tự phối, tỉ lệ của thể dị hợp tong quần thể0 bằng
8%. Biết rằng ở thế hệ xuất phát, quần thể có 20% số cá thể đồng hợp và cánh dài là trội hoàn toàn so với cánh ngắn.
Hãy cho biết trước khi xảy ra quá trình tự phối nói trên, tỉ lệ kiểu hình noà sau đây là của quần thể
a. 36% cánh dài: 64% cánh ngắn b. 64% cánh dài: 36% cánh ngắn
c. 84% cánh dài: 16% cánh ngắn d. 16% cánh dài: 84% cánh ngắn
Bài 10: Ở một loài cho biết gen B quy định quả tròn, gen b quy định quả dài, thể dị hợp biểu hiện kiểu hình quả bầu dục.
Cho một quần thể giao phối của loài trên như sau: P: 250BB: 400Bb: 350bb
Khi quần thể nói trênđạt cân bàng, thì tỉ lệ kiểu hình của kiểu hình là
a. 27,5% quả tròn: 46,25% quả bầu dục: 26,25% quả dài
b. 25% quả tròn: 40% quả bầu dục: 35% quả dài
c. 20,25% quả tròn: 49,5% quả bầu dục: 30,25% quả dài
d. 30.25% quả tròn: 49,5% quả bầu dục: 20,25% quả dài
Bài 11: một quần thể ban đàu có tỉ lệ kiểu gen aa bằng 10%, còn lại là 2 kiểu gen AA và Aa
Sau 5 thế hệ tự phối bắt buộc,tỉ lệ của thể dị hợp trong quần thể còn lại bằng1,875%.
Tỉ lệ nào sau đây là cấu trúc ban đầu của quần thể nói trên
a. 0,3AA: 0,6Aa: 0,1aa = 1 b. 0,6AA: 0,3Aa: 0,1aa = 1
c. 0,0375AA: 0,8625Aa: 0,1aa = 1 d. 0,8625AA: 0,0375Aa: 0,1aa = 1
Bài 12: Cho 2 quần thể giao phối sau: Quần thể 1: 0,2AA: 0,7Aa: 0,1aa
quần thể 2: 0,35AA: 0,4Aa: 0,25aa
Quần thể nào đạt trạng thái cân bằng di truyền
Bài 13: Một quần thể xuất phát có thể dị hợp bằng 60%. Sau một số thế hệ tự phối liên tiếp, tỉ lệ của thể dị hợp còn lại bằng 3,75%. số thế hệ tự phối đã xảy ra ở quần thể tính đến thời điểm nói trên
a. 3 thế hệ b. 4 thế hệ c. 5 thế hệ d. 6 thế hệ
Bài 14: Cho một quần thể có cấu trúc di truyền như sau: P: 0,1AA: 0,7Aa: 0,2aa
Sau quúa trình giao phối ngẫu nhiên giữa các cá thể, thì tỉ lệ kiểu gen trong quần thể ở F3là:
a. 79,75%Lông đỏ: 20,25% lông màu b.. 20,25%Lông đỏ: 79,75% lông màu
c. 30,25%Lông đỏ: 69,75% lông màu d. 69,75%Lông đỏ: 30,25% lông màu
Biết A- lông đỏ, aa: lông nâu
Bài 15: Ở một quần thể thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so voqí a quy định hoa trắng. Trong tổng số 3000 cây của quần thể thì số số cây hoa đỏ là 1530. Biết quần thể đang ở trạng thái cân bằng thì số lượng cây của từng kiểu gen trong quần thể là:
a.1920AA: 120Aa: 960aa b. 1530AA: 1340Aa: 130aa
c.270AA: 1260Aa: 1470aa d.1080AA: 590Aa: 1330aa
Bài 16: Một quần thể P có 2%AA và 80%Aa, còn lại là tỉ lệ của aa. Biết A-: quả tròn, aa: quả dài. Sau 4 thế hệ tự phối tỉ lệ quả dài của quần thể là:
a. 39,5% b. 37% c. 45% d. 55,5%
Bài 17: Giả sử một quần thể giao phối ở trạng thái cân bằng di truyền có 10000 cá thể, trong đó 100cá thể có kiểu gen đồng hợp lận (aa) , thì số cá thể có kiểu gen dị hợp trong quần thể là
a. 900 b. 1800 c. 8100 d. 9900
Bài 18: Quần thể nào sau đây đã đạt trạng thái cân bằng di truyền
a. 0,6AA: 0,2Aa: 0,2aa b. 0,7AA: 0,2Aa: 0,1aa
c. 0,4AA: 0,4Aa: 0,2aa d. 0,64AA: 0,32Aa: 0,02aa
Bài 19: Cho P: 35AA: 14Aa: 91aa. Cho các cá thể trong quần thể tự phối bắt buộc qua 3 thế hệ.
a. 12,125% b. 14,25% c. 25% d. 29,375%
Bài 20: Một quần thể có 1050 cá thể mang AA, 150 cá thể mang Aa, và 300 cá thể mang aa.
nếu lúc cân bằng, quần thể có 6000 cá thể thì số cá thể ở thể dị hợp là:
a. 3375 cá thể b. 2880 cá thể c. 2160 cá thể d. 2250 cá thể
Bài 21: Mỗi quần thể có 1050 cá thể mang AA, 150 cá thể Aa và 300 cá thể aa. Tỉ lệ kiểu gen của quần thể khi đạt trạng thái cân bằng di truyền
a. 0,16AA: 0,48Aa: 0,36aa b. 0,25AA: 0,5Aa: 0,25aa
c. 0,5625AA: 0,375Aa: 0,0625aa d. 0,36AA: 0,16Aa: 0,48aa
Bài 22: Trong một quàn thể gia súc cân bằng có 20,25% số cá thể lông dài, số còn lại có lông ngắn. Biết A: lông ngắn, a: lông dài. Nếu sảy ra sự giao phối tự do trong quần thể thì sang thế hệ tiếp theo, tỉ lệ cáccá thể có lông ngắn là:
a. 79,75% b. 20,25% c. 75% d. 25%
Bài 23: Trong một quàn thể gia súc cân bằng có 20,25% số cá thể lông dài, số còn lại có lông ngắn. Biết A: lông ngắn, a: lông dài. Tần số alen A và a trong quần thể
a. tần số alen A = 0,45, của a = 0,55 b. tần số alen A = 0,55, của a = 0,45
c. tần số alen A = 0,75, của a = 0,25 d. tần số alen A = 0,25, của a = 0,75
Bài 24: Trong một quần thể , số cá thể mang kiểu hình lặn( do gen a quy định) chiếm tỉ lệ1% và quần thể đang ở trạng thái cân bằng. Tỉ lệ của kiểu gen Aa trong quần thể là:
a. 81% b. 72% c. 54% d. 18%
Bài 25: trong một quần thể sóc đang ở trạng thái cân bằng, có 16% số cá thể có lông xám, còn lại là số cá thể lông nâu. biết A: lông nâu, aa lông xám. Tỉ lệ kiểu gen AA và kiểu genAa trong quần thể là:
a. AA = 36%, Aa = 48% b. AA = 48%, Aa = 36%
c. AA = 64%, Aa = 20% d. AA = 20%, Aa = 64%nhoklam

Tổng số bài gửi : 8
Join date : 10/11/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết